การประชุมจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

|

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ จัดประชุมชี้แจงแนวทางในการค้นหาความเสี่ยง การทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมอบหมายให้แต่ละส่วนงาน แบ่งเป็น 3 กลุ่ม แยกเป็น 1. กองช่าง , 2. กองการศึกษาและสำนักงานปลัด และ 3.กองคลัง ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ หรือ การกระทำที่อาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ณ ห้องประชุม อบต.ท่าวังพร้าว โดยกำหนดให้แต่ละส่วนงานทำการวิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดส่งรายงานความเสี่ยงและมาตรการในการป้องกัน ให้กับ นิติกรและเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ ดำเนินการสรุปผล และเผยแพร่ให้ประชาชนทราบผ่านทางเว็บไซต์ต่อไป