การประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561

|

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ อบต.ท่าวังพร้าว เข้าร่วมประชุม เกี่ยวกับ การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์และหนี้สิน ต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ณ เทศบาลตำบลบ้านกลาง เพื่อเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561