การประชุมประชาคมเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2566-2570)

|

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าวได้จัดประชุมประชาคมเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) (เพิ่มเติม)