การประชุมพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาแม่น้ำขานกัดเซาะตลิ่ง บริเวณบ้านสันควงคำ อ.สันป่าตอง  จ.เชียงใหม่

|

การประชุมพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาแม่น้ำขานกัดเซาะตลิ่ง บริเวณบ้านสันควงคำ อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 โดยมี นายทินกร บุญถา ปลัดอำเภอ ตัวแทนจากอำเภอสันป่าตอง นายธนวัฒน์ สิงห์กันฑ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว นางลัดดา ไชยชนะ นายกเทศมนตรีตำบลสองแคว กำนันตำบลท่าวังพร้าว ผู้ใหญ่บ้านบ้านสันควงคำ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านสันควงคำ   เจ้าหน้าที่จาก กรมเจ้าท่า สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองเชียงใหม่ ตัวแทนประชาชนบ้านสันควงคำ และตัวแทนประชาชนตำบลสองแคว ร่วมหารือแนวทางการแก้ปัญหาแม่น้ำขานกัดเซาะตลิ่ง โดยขอความร่วมมือให้เทศบาลตำบลสองแควประชาคมและทำความเข้าใจประชาชนในพื้นที่  เรื่องการขุดลอกลำน้ำขานและฟื้นฟูสภาพผลกระทบจากอุทกภัย เนื่องจากร่องน้ำเปลี่ยนทิศทางการไหลของแม่น้ำขาน ทำให้แม่น้ำขานกัดเซาะตลิ่งและที่ดินของประชาชน