การประชุมวางแผนร่วมกับตัวแทนภาคประชาชน เกี่ยวกับการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และหารือแนวทางในการอุดหนุนงบประมาณให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

|

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา นายธนวัฒน์ สิงห์กันฑ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว จัดประชุมร่วมกับภาคประชาชนเพื่อหารือเกี่ยวกับการดำเนินการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกกัญชา และร่วมหารือแนวทางการอุดหนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว ณ ห้องประชุมอบต.ท่าวังพร้าว โดยการประชุมดังกล่าว ที่ประชุมได้มีการเสนอแนะให้เพิ่มเติมโครงการสนับสนุนงบประมาณแก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกกัญชาในแผนพัฒนาท้องถิ่น