การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว ครั้งแรก

|

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564 ได้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว ครั้งแรก ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าวเพื่อคัดเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว โดยท่านนายอำเภอสันป่าตอง เป็นประธานการประชุมดังกล่าว โดยผลการคัดเลือกประธานสภา โดยทางลับ ได้แก่ นายนิกรณ์ แสงตุ้ย สมาชิกสภาหมู่ที่ 7