การประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต และเฝ้าระวัง รวมถึงการยกระดับผลการประเมิน ITA

|

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต และเฝ้าระวัง รวมถึงการยกระดับผลการประเมิน ITA ของหน่วยงาน ตามโครงการแก้ไขปัญหาการทุจริต ฯ จัดโดยสำนักงานป.ป.ช. จังหวัดเชียงใหม่ ณ โรงแรมวินทรี ซิตี้รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่