การประชุมเพื่อรับฟังคำชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน ให้ความรูู้เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตและเฝ้าระวัง รวมถึงการยกระดับผลการประเมิน ITA ของหน่วยงานภาครัฐ

|

                เมื่อวันที่ 4  มีนาคม 2564  ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว ได้มอบหมายให้ นางสาวนิตา ธรรมพิงค์ ตำแหน่งนิติกรชำนาการ เข้าร่วมการประชุมเพื่อรับฟังคำชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน ให้ความรูู้เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตและเฝ้าระวัง รวมถึงการยกระดับผลการประเมิน ITA ของหน่วยงานภาครัฐ จัดโดย สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดเชียงใหม่ ณ โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสิร์ท  เชียงใหม่ เพื่อให้ได้รับความรู้เกี่วกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเชิงรุกแก่ครือข่ายในพื้นที่