การประเมินความเสี่ยงการทุจริต(ประเด็นการติดสินบน) ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว

|