การพัฒนาศักยภาพบุคลากร สายงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

|

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 – 2 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว ได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมอบรม เพิ่มความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570 ) จัดโดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ โดยการจัดส่งบุคลากรดังกล่าวเป็นไปตามแผนการฝึกอบรมบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564