การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายงานนิติการ ตำแหน่งนิติกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

|

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว ได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมอบรม เพิ่มความรู้เกี่ยวกับ กฎหมายเลือกตั้ง จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการเลืิอกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด ตามแผนการฝึกอบรมบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564