การอบรมหลักสูตรการสร้างเว็บไซต์สำหรับอปท.รุ่นที่ 2

|

            เมื่อวันที่ 13- 18  มีนาคม 2565  ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว ได้จัดส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมตามโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการสร้างเว็บไซต์สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  รุ่นที่ 2 ( เพิ่มเติม ) ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น   อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรม สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นการดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานบุคคลของอบต.ท่าวังพร้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ข้อที่7