การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562

|

                เมื่อวันที่ 31  มีนาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าังพร้าว ได้จัดส่งนางสาวนิตยา  ธรรมพิงค์ ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ เข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2565  ผ่านทางโปรแกรม Google  meet   จัดโดยสำนักกิจการยุติธรรมและศูนย์ยุติธรรมจังหวัด เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรม สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นการดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานบุคคลของอบต.ท่าวังพร้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ข้อที่7