การเข้าร่วมกิจกรรมการป้องกันการทุจริต

|

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุมยกระดับความโปร่งใสในพื้นที่ อำเภอสันป่าตอง เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริตจากการปฏิบัติหน้าที่ และเป็นการยกระดับผลการประเมิน ITA ประจำปี 2563 จัดโดยสำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่