การเข้าร่วมประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

|

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว ได้ส่งบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมการประชุม รับฟังการชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำ ตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จัดโดย สำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส สำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อให้บุุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบและแนวทางในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ