การเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รุ่นที่ 2

|

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว ส่งบุคลากรเข้าร่วมมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รุ่นที่ 2 ณ ห้อง เอราวัณ ( ชั้น 2 อาคาร 2 ) โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จัดโดยสำนักงานจังหวัด กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล