การเข้าร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพความโปร่งใสและความสุจริตในจังหวัดเชียงใหม่

|

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 องค์การบริิหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว ได้จัดส่งบุคลากรเข้าร่วม การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพความโปร่งใสและความสุจริตในจังหวัดเชียงใหม่ ณ โรงแรมคุ้มภูคำ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จัดโดยสำนักงานป.ป.ช.จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมและผลักดันให้หน่วยงานภาครัฐนำแผนปฏิบัติการการป้องกันการทุจริตไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เป็นรูปธรรม ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)