การเน้นย้ำการดำเนินการตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัยของพนักงานส่วนตำบล ตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดเชียงใหม่

|

           เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2565 นางสาวยุพาภรณ์  รักษาคุณ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว ได้จัดประชุมพนักงานประจำเดือนเมษายน 2565 เพื่อ รับฟังการรายงานผลการปฏิบัติงาน/ผลการดำเนินงานของแต่ละส่วน/กอง  และเน้นย้ำการดำเนินการตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัยของพนักงานส่วนตำบล ตามประกาศ ก.อบต. จังหวัดเชียงใหม่ และให้ความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบความผิดทางวินัย ตัวอย่างการกระทำความผิดทางวินัยและผลการดำเนินการทางวินัยกรณีต่าง ๆ  เพื่อให้ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และเน้นย้ำการดำเนินการตามมาตรฐานทางจริยธรรมของอบต.ท่าวังพร้าว และของจังหวัดเชียงใหม่