การแถลงนโยบายพร้อมประกาศเจตจำนงในการป้องกันการทุจริต และมอบนโยบายงดรับของขวัญ ของกำนัล ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว

|

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2565 นายธนวัฒน์ สิงห์กันฑ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว ได้แถลงนโยบายต่อสภาอบต.ท่าวังพร้าว พร้อมประกาศเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น พร้อมมอบนโยบายและประกาศเจตนารมณ์งดรับของขวัญ ของกำนัล ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว