กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมจริยธรรมและการรักษาวินัยของบุคลากร อบต.ท่าวังพร้าว

|

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว ได้จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมจริยธรรมและการรักษาวินัย ให้กับบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว โดยกิจกรรมที่ทำได้แก่ การพัฒนาบุคลิกภาพโดยการฝึกโยคะเบื้องต้น การเจริญสมาธิ การค้นหาจุดด้อยของการพัฒนาศักยภาพและแนวทางในการแก้ไขปัญหา การวิเคราะห์ SWOT รวมทั้งการจัดทำข้อตกลงในการอยู่ร่วมกันเพื่อเสริมสร้างระเบียบวินัยให้กับบุคลากรภายใน

ข้อตกลงในการปฏิบัติงาน

1.วางแผนการเดินทาง

2ทำหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุด (งดยุ่งเรื่องส่วนตัวของบุคคลอื่น)

3.ตื่นให้เร็วขึ้น

4.จัดวางข้าวของให้เป็นระเบียบ หยิบใช้ง่าย

5. แต่งกายเรียบง่าย สุภาพ

6.งดจับกลุ่มคุยกันเวลาทำงาน

7.ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ รักษาระเบียบวินัย และปฏิบัติตามกฎหมาย

8.แจ้งเวียนการใช้ทรัพยากรของหน่วยงานอย่างประหยัด ข้อบังคับ/ประกาศเรื่องการยืมใช้ทรัพย์สินของราชการ

9.ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการทุจริตต่างๆ อย่างเคร่งครัด

10.งดการใช้เครื่องมือสื่อสารโดยไม่จำเป็น ในเวลางาน