กิจกรรมรณรงค์ให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งอย่างสุจริต ไม่ขายเสียงไม่ขายสิทธิเพื่อเป็นการป้องปรามนักการเมืองที่จะเข้ามากอบโกยผลประโยชน์โดยการทุจริตคอรัปชั่น

|

             เมื่อวันที่ 24  พฤศจิกาน 2564  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่ทั้ง 4 หมู่บ้าน ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งอย่างสุจริต ไม่ขายเสียงไม่ขายสิทธิ เพื่อเป็นการป้องปรามนักการเมืองที่จะเข้ามากอบโกยผลประโยชน์โดยการทุจริตคอรัปชั่น  ป้องกันนักการเมืองที่ซื้อเสีงเข้ามากอบโกยผลประโยชน์ เรียกรับเงินในการเลือกตั้งนายกอบต.ท่าวังพร้าว และสมาชิกสภาอบต.ท่าวังพร้าว ในวันอาทิตย์ที่ 28  พภฤศจิกายน 2564 นี้