กิจกรรมแจ้งเวียนประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ข้อกำหนดจริยธรรมของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติให้กับเจ้าหน้าที่อบต.ท่าวังพร้าว ทุกระดับ

|