คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของอบต.ท่าวังพร้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ITA2565)

|