คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.ท่าวังพร้าว

|

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา นายธนวัฒน์ สิงห์กันฑ์ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว โดยมีตัวแทนภาคประชาชน ตัวแทนสมาชิกสภาอบต. ผู้ทรงคุณวุฒิ และเจ้าหน้าที่ของอบต. ท่าวังพร้าว ร่วมเป็นคณะกรรมการดังกล่าว เพื่อทำหน้าที่ กำหนด ติดตามประเมินผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ของอบต.ท่าวังพร้าว