คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว

|

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา นายธนวัฒน์ สิงห์กันฑ์ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ท่าวังพร้าว โดยมีตัวแทนภาคประชาชน ผู้แทนภาคราชการในพื้นที่ ตัวแทนสมาชิกสภาอบต. ผู้ทรงคุณวุฒิ และเจ้าหน้าที่ของ อบต.ท่าวังพร้าว ร่วมเป็นคณะกรรมการดังกล่าว เพื่อทำหน้าที่ กำหนดแนวทางในการพัฒนาอบต.ท่าวังพร้าวให้ตรงตามหน้าที่และอำนาจ เหมาะสมกับยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศ รวมทั้งร่วมจัดทำร่างแผนพัฒนาเสนอแนะแนวทางการพัฒนาและแก้ไขปัญาเกี่ยวกับการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น