คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างข้อบัญญัติอบต.ท่าวังพร้าว เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. …

|

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2565 นาธนวัฒน์ สิงห์กันฑ์ นายกอบต.ท่าวังพร้าว ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างข้อบัญญัติ อบต.ท่าวังพร้าว ซึ่งแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ สมาชิกสภาอบต. ผู้นำชุมชน และตัวแทนภาคประชาชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการดังกล่าว ซึ่งมีการประชุมเพื่อดำเนินการจัดทำร่างข้อบัญญัติดังกล่าว ในวันที่ 25 มกราคม 2565 และ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา