คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

|

      เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว ได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงานสำหรับการจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านต้นแหนน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยมีตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการดังกล่าว