คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน

|

            คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงานสำหรับการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันควงคำ หมู่ที่ 6 ซอย 4 เลียบแม่น้ำปิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งมีตัวแทนถาคประชาคมเข้าร่วมเป็นกรรมการตรวจรับพัสดุดังกล่าว เป็นการดำเนินการตามมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว