คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

|

                เมื่อวันที่ 6  มกราคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าวที่ 17/2565 ลงวันที่ 6  มกราคม 2565 เพื่อดำเนินการ