คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ITA)

|

              เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2565 นายธนวัฒน์  สิงห์กันฑ์ นายกอบต.ท่าวังพร้าว ได้แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ITA) ขึ้น โดยมีนายธนวัฒน์  สิงห์กันฑ์ เป็นประธานคณะทำงาน  รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบ