คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัดอบต.ท่าวังพร้าว

|