คำสั่ง เรื่อง การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ให้รองนายก

|