งดสูบบุหรี่ในที่ สาธารณะ

|

สธ.เพิ่มพื้นที่ ห้ามสูบบุหรี่ ฝ่าฝืนปรับโทษ 2 พัน

สธ.เพิ่มพื้นที่ ห้ามสูบบุหรี่ ฝ่าฝืนปรับโทษ 2 พัน

              กระทรวง สธ. ประกาศ เพิ่มพื้นที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100 เปอร์เซ็นต์ ทั้งสนามกีฬา โรงเรียนกวดวิชา อุทยาน หรือ
ศูนย์การเรียนรู้ต่าง ๆ ธนาคาร โรงพยาบาล และ ศาสนสถาน เป็นพื้นที่ห้ามสูบบุหรี่โดยเด็ดขาด ผู้ฝ่าฝืนปรับไม่เกิน 2,000 บาท 

             เมื่อวันที่  2 ก.พ. ที่ผ่านมา นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวแถลงความคืบหน้าเกี่ยวกับการออก
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการกำหนดพื้นที่ห้ามสูบบุหรี่ และดำเนินการเรื่องสิ่งแวดล้อมให้ปลอดจากบุหรี่ 100 เปอร์เซ็นต์ โดยได้
ลงนามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 19 พ.ศ. 2553 เรื่อง กำหนดชื่อหรือประเภทของสถานที่สาธารณะที่ให้มีการคุ้มครองสุขภาพของ
ผู้ไม่ สูบบุหรี่ และกำหนดส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของสถานที่สาธารณะดังกล่าวเป็นเขตสูบบุหรี่หรือเขตปลอดบุหรี่ ตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535 คาดว่าเนื้อหาของประกาศดังกล่าว จะมีผลบังคับใช้ภายใน 90 วัน หลังจากประกาศในพระราช
กิจจานุเบกษา ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จไม่เกิน 4 เดือนนับจากวันนี้ ทั้งนี้ ผู้ที่ฝ่าฝืนจะมีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท

สำหรับสถานที่ห้ามสูบบุหรี่โดยเด็ดขาด ได้แก่
             1.1 สถานบริการสาธารณสุขและส่งเสริมสุขภาพ 
             1. 2. สถานศึกษา 
             1. 3. สถานที่สาธารณะที่ใช้ประโยชน์ร่วมกัน ได้แก่ สถานที่ออกกำลังกาย สถานกีฬา ร้านค้า สถานบริการและบันเทิง
บริเวณโถงพักคอย และบริเวณทางเดินทั้งหมดภายในอาคาร สถานบริการทั่วไป สถานที่ทำงาน สถานที่สาธารณะทั่วไป 
             1. 4. ยานพาหนะสาธารณะทุกประเภท ได้แก่ ยานพาหนะสาธารณะ ในขณะให้บริการไม่ว่าจะมีผู้โดยสารหรือไม่ก็ตาม
และสถานีขนส่งสาธารณะทุกประเภท
             1. 5. ศาสนสถาน และ สถานปฏิบัติธรรม ในศาสนาและนิกายต่าง ๆ 

             สำหรับสถานที่เดิมที่เคยอนุญาตให้สูบบุหรี่ได้ในพื้นที่ส่วนตัว หรือพื้นที่ที่จัดไว้ แต่ถ้าประกาศฉบับนี้บังคับใช้
จะห้ามสูบบุหรี่โดยเด็ดขาดเต็มพื้นที่ ประกอบด้วย
 
             1. 1. อุทยานหรือศูนย์การเรียนรู้ สถานฝึกอาชีพ สถานกวดวิชา สถานที่สอนภาษาสอนดนตรี – ขับร้อง สอนการแสดง สอนศิลปะ
สอนกีฬา สอนศิลปะป้องกันตัว และอื่น ๆ 
             1. 2. ธนาคาร สถาบันการเงิน 
             1. 3. ศาสนสถาน 
             1. 4. สถานที่ออกกำลังกายกลางแจ้งหรือสนามกีฬา
             1. 5. โรงพยาบาล หรือสถานรักษาพยาบาลทั้งคนและสัตว์ ที่รับผู้ป่วยหรือสัตว์ไว้ค้างคืน

ส่วนสถานที่ห้ามสูบภายในอาคาร และสิ่งก่อสร้าง แต่อนุโลมให้จัดเขตสูบบุหรี่นอกอาคาร และสิ่งก่อสร้าง ได้แก่ 
             1. 1. สถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ หน่วยงานอื่นของรัฐ     
             1. 2. สถานที่ให้บริการน้ำมันเชื้อเพลิง หรือแก๊สเชื้อเพลิง 
             1. 3. มหาวิทยาลัย สถานศึกษา สถาบันการศึกษา ตั้งแต่ระดับอุดมศึกษาขึ้นไป 

             ทั้งนี้ มีสถานที่เดียวที่ยังอนุญาตให้สูบบุหรี่ในอาคารและสิ่งปลูกสร้างได้ คือ ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิเฉพาะ
ส่วนนานาชาติเท่านั้น