งานตรวจ ITA 2564

ตัวชี้วัดที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อ 01 โครงสร้าง

ข้อ 02 ข้อมูลผู้บริหาร

ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ

ข้อ 03 อำนาจหน้าที่

ข้อ 04 แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

ข้อ 05 ข้อมูลการติดต่อ

ข้อ 06 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การประชาสัมพันธ์

ข้อ 07 ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

ข้อ 08 Q & A

ข้อ 09 Social Networks

เลื่อนลงกลางเว็บไซต์จะพบ facebook fanpage  ค่ะ

ตัวชี้วัดที่ 9.2 การบริหารงาน
การดำเนินงาน

ข้อ 10 แผนดำเนินงานประจำปี

ข้อ 11 รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน

ข้อ 12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

การปฏิบัติงาน

ข้อ 13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

การให้บริการ

ข้อ 14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

ข้อ 15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

ข้อ 16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

ข้อ 17 E – Service

เลื่อนเมาส์ลงมาตรงกลางเว็บไซต์ด้านซ้ายมือจะพบ เมนู “E-service” เมื่อคลิกเข้าไปจะพบแบบฟอร์มจาก Google form ให้กรอกข้อมูลการขอรับบริการและกดส่งให้เจ้าหน้าที่

ตัวชี้วัดที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ข้อ 18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ข้อ 19 รายงานการกำกับ ติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน

ข้อ 20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ข้อ 21 แผนการจัดซื้อ จัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ

ข้อ 22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ

ข้อ 23 สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

ข้อ 24 รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

ตัวชี้วัดที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อ 25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ข้อ 26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ข้อ 27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การสรรหาและการคัดเลือกบุคคล

การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

การพัฒนาบุคลากร

การพัฒนาบุคลากร

การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

ข้อ 28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2563

ตัวชี้วัดที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ข้อ 29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ข้อ 30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

โดยเมื่อเลื่อนเมาส์ลงมาตรงกลางเว็บไซต์ ด้านซ้ายมือ จะปรากฏแถบเมนูที่มีชื่อว่า ” ช่องทางรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ” เมื่อคลิกเมาส์เข้าเมนูดังกล่าวไปแล้ว จะมีแบบฟอร์มช่องทางการร้องเรียนที่สร้างจาก Google form ซึ่งสามารถกรอกข้อมูลการร้องเรียนการทุจริตและกดส่งให้กับเจ้าหน้าที่ผู้รับคำร้องโดยตรง

ข้อ 31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ข้อ 32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

ข้อ 33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ยกตัวอย่างเช่น

ร่วมวางแผน

ร่วมดำเนินการ

ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ร่วมติดตามประเมินผล

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัดที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

ข้อ 34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

ข้อ 35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

ข้อ 36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

ข้อ 37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ข้อ 38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

การปะชุมเพื่อค้นหาและจัดการความเสี่ยงประจำปี พ.ศ. 2564

กิจกรรมต่อต้านการทุจริต

โครงการร้อยใจรักษ์

ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว

ไฟล์ ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว

แผนป้องกันการทุจริต

ข้อ 39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

ข้อ 40 รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินการ ป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

ข้อ 41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563

ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

ข้อ 42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ข้อ 43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน