ตรวจงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 7 ซอย 23 ตำบลท่าวังพร้าว เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563

|