นายกอบต.ท่าวังพร้าว ลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินการก่อสร้างเพื่อป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับการใช้งบประมาณ

|

วันที่ 31 มีนาคม 2564 นายธนวัฒน์ สิงห์กันฑ์ นายกอบต.ท่าวังพร้าว ลงพื้นที่ตรวจสอบ และส่งมอบสถานที่ ในการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำขาน หมู่ที่ 7 (ต้นแหนน้อย-สบวาง) ต.ท่าวังพร้าว อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ระยะทาง 250 เมตร งบประมาณจากกรมโยธาธิการและผังเมืองเชียงใหม่ 14,250,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ความโปร่งใสในการใช้งบประมาณดังกล่าวอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนในพื้นที่