ประกาศการมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้รองนายก

|