ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว

|

เรื่อง กำหนดสถานที่  หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศ และติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียง ของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าวและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว