ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ เรื่องให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว

|