ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ 16 กันยายน 2565 รายละเอียดตามแนบท้าย

|