ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการจากหน่วยงานอื่นเพื่อรับโอนมารับราชการ

|

http://admincourt.go.th/admincourt/site/08newsjob_detail.php?ids=20888&fbclid=IwAR0s-kuKi1TlBBBrJtdDTKALA5hKk1RolwAthAo5mJ0PqhiVRBFnuXnRx5Y

ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการจากหน่วยงานอื่นเพื่อรับโอนมารับราชการสังกัดสำนักงานศาลปกครองตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลปกครองปฏิบัติการ – ชำนาญการ จำนวน 6 ตำแหน่ง ดังนี้

1. เจ้าหน้าที่ศาลปกครองปฏิบัติการ – ชำนาญการ (ด้านกฎหมาย) จำนวน 20 อัตรา

2. เจ้าหน้าที่ศาลปกครองปฏิบัติการ – ชำนาญการ (ด้านบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล) จำนวน 6 อัตรา

3. เจ้าหน้าที่ศาลปกครองปฏิบัติการ – ชำนาญการ (ด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน) จำนวน 6 อัตรา

4. เจ้าหน้าที่ศาลปกครองปฏิบัติการ – ชำนาญการ (ด้านการเงินและบัญชี) จำนวน 4 อัตรา

5. เจ้าหน้าที่ศาลปกครองปฏิบัติการ – ชำนาญการ (ด้านวิเทศสัมพันธ์) จำนวน 2 อัตรา

6. เจ้าหน้าที่ศาลปกครองปฏิบัติการ – ชำนาญการ (ด้านอื่น ๆ เช่น สวัสดิการ หรือด้านอาคารสถานที่) จำนวน 2 อัตรา