ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลท่าวังพร้าวเรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นและนโยบาย “งดรับ งดให้”ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ( No Gift Policy )

|