ประกาศ ก.อบต. จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ อบต.แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 34 พ.ศ.2564

|