ประชาสัมพันธ์การจัดตั้งธนาคารขยะและรับสมัครสมาชิกธนาคารขยะ หมู่ที่ 7 บ้านต้นแหนน้อย

|
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว ได้ดำเนินการจัดตั้งธนาคารขยะ หมู่ที่ 7 บ้านต้นแหนน้อย เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อลดปริมาณขยะ คัดแยกขยะที่ต้นทาง ประกอบกับประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดการมูลฝอย พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 5 กำหนดให้ส่วนราชการท้องถิ่นต้องรณรงค์สร้างความรับรู้ ความเข้าใจ และจิตสำนึก ให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะ และคัดแยกมูลฝอย จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ 7 บ้านต้นแหนน้อย ที่สนใจสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกธนาคารขยะ หมู่ที่ 7 บ้านต้นแหนน้อย โดยสามารถยื่นใบสมัคร ได้ที่ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านต้นแหนน้อย หมู่ที่ 7 หรือ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว ในวันเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป