ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนสุนัขและแมวประจำปี พ.ศ. 2565 เพื่อจัดเตรียมงบประมาณในการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

|

                ประชาชนในพื้นที่อบต.ท่าวังพร้าว สามารถลงทะเบียนสุนัขและแมวได้ตามแบบฟอร์ม ลิงค์ที่แนบ หรือสแกนผ่าน QR-CODE ค่ะ 

https://forms.gle/Nk26jF33jRV6rjFg6