มาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

|

จากการประชุมคณะทำงานวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว ประจำปี พ.ศ. 2564  เมื่อวันที่ 18  มกราคม 2565  คณะทำงานได้กำหนดมาตรการในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของอบต.ท่าวังพร้าว ประจำปี พ.ศ. 2565 ดังนี้