รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ( พ.ศ.2561-2565) ประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน

|

          ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว ได้ดำเนินการจัดทำแผนป้องกันการทุจริต ( พ.ศ. 2561- 2565 ) และได้ดำเนินการรายงานผลการปฏิบัติตามแผนฯ ดังกล่าว ในรอบ 6 เดือน ประจำปี พ.ศ. 2565 นั้น ปรากฎว่าในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา ( ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565 ) องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว ได้ดำเนินโครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ตามแผน คิดเป็นร้อยละ 74.53  รายละเอียดตามเอกสารแนบ