รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตฯ ของอบต.ท่าวังพร้าว ประจำปี พ.ศ. 2564

|