รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของหน่วยงาน

|