รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

|